Menu

Algemene Verkoops-voorwaarden

Algemeen:

1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden, andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst hieromtrent. Onze aanbiedingen zijn louter indicatief wat de leverings- en uitvoeringsdata betreffen.

2. Discover Brussels is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijk materiaal, geld of andere persoonlijke voorwerpen van klanten tijdens een opdracht/ dienst van Discover Brussels.

3. Alle klanten van Discover Brussels nemen de verplichting op zich deze algemene verkoopsvoorwaarden ter kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden.

4. Discover Brussels neemt de verplichting op zich deze algemene verkoopsvoorwaarden ter kennis te brengen van de cliënt.

5. Ieder persoon is voor zichzelf alsook voor de minderjarigen en/of voorwerpen onder zijn toezicht geplaatst, verantwoordelijk op het vlak van de geldende voorschriften tegenover de Belgische en buitenlandse autoriteiten, zoals politie, douane, etc…

6. Onze firma verwerpt alle verantwoordelijkheid in geval van opdrachtonderbreking ten gevolge van gevallen van overmacht zoals overstromingen, ongevallen, files, opengebroken banen, mist, stakingen, etc… de daaruit voortvloeiende en bijkomende kosten voor vervoer of verblijf zijn volledig ten laste van de cliënt. De opsomming is exemplatief.

7. Alle aan de cliënt overgemaakte prijzen, zowel deze vastgesteld in onze programma’s, als degene verstrekt ten titel van bijzondere prijsopgave, zijn vatbaar voor wijzigingen onder invloed van de algemene economische voorwaarden en inzonderheid van iedere eventuele stijging van de prijzen der grondstoffen of van de handenarbeid, de toegepaste taksen van de Belgische staat.

8. Onze firma kan in genen dele aansprakelijk gesteld worden voor ziektes, ongevallen of incidenten, en de gevolgen daarvan die cliënten overkomen buiten het eigenlijke opdrachtkarakter, restaurant- en/of cafébezoek, metroreis, etc.. van de cliënt tijdens een opdracht.

9. Wijzigingen van een contract kan enkel door vernieuwing van het huidig contract.

Bestellingsvoorwaarden:

1. Alle bestellingen welke tot 21 dagen voor de voorziene opdracht worden afgelast, zullen gefactureerd worden aan 30 percent van de totale factuurprijs. Van de 20e tot de 10e dag bedraagt de annulatie vergoeding 50%, vanaf 9 dagen voor de aanvang van de opdracht, bij aflassing van de opdracht op de dag zelf of het verlaten van de opdracht door de cliënt, zal de totale opdracht gefactureerd worden.

2. De ondertekenaar van de bestelbon verbindt zich hoofdelijk en solidair met de vereniging of rechtspersoon voor wie de opdracht wordt uitgevoerd, in betaling van de factuur of eventuele schadevergoeding.

3. Dranken en/of maaltijden, genuttigd tijdens een rondleiding alsook facturen van winkelbezoeken zijn nooit ten laste van Discover Brussels, tenzij anders vermeld in de offerte.

Conditions de paiement et plaintes:

1. Nos factures sont payables en espèces ou par virement bancaire en euros et à leur date à Bruxelles, sans escompte.

2. En cas de retard de paiement, un intérêt de retard conventionnel de 15% par an sera automatiquement redevable et sans préavis à partir de la date d'échéance. En outre, en cas de retard de paiement, la dette sera immédiatement augmentée sans préavis de 10% de la facture, avec un minimum de 50 euro et un maximum de 1.500 euros. Cela s'applique si la réparation forfaitaire pour les autres frais que la perte d'intérêt et les frais juridiques réels.

3. Le client peut, avant l'entrée en vigueur d'une commande, service ou un programme, le transférer à un tiers, qui doit répondre à toutes les conditions du contrat jusqu'à l'exécution. Le cédant doit informer Xcellent en temps opportun et par écrit des changements. Le client cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du prix total de la facture et des frais de la cession.

4. Toute réclamation ou objection ne sera acceptée si elle n'est pas faite par lettre recommandée, dans les huit jours suivant la réception de la facture ou dans les 48 heures après les services fournis.

5. Les accords et les prix qui ne sont pas mentionnés sur le contrat ne seront pas acceptés comme objet de plainte.

6. Pour la résolution d'éventuels litiges , seul le droit belge est applicable et seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents.

7. La contestation du prix facturé n'accorde en aucun cas une dispense du paiement de la facture.